Miljöpolicy

Livios miljöpolicy

Att sträva mot en hållbar utveckling är en nödvändighet inom alla områden. Livio skall arbeta för en bra miljö där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är en självklarhet och där ekologi och ekonomi så långt som möjligt går hand i hand.

Nationella mål

Sveriges riksdag har beslutat om nationella mål för miljökvalitén i Sverige. Dessa miljömål syftar till följande:
– Främja människors hälsa
– Värna den biologiska mångfalden
– Ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
– Bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
– Trygga en god hushållning med naturresurserna

För Livio

Vår miljöpåverkan ligger framförallt inom områdena inköp av varor, energianvändning, förbrukning av material, avfallshantering och transporter. Genom ständiga förbättringar i det dagliga arbetet ska vi förebygga och minska den negativa miljöpåverkan som vår verksamhet kan medföra.

  • Vi ska följa tillämplig lagstiftning och andra föreskrifter som berör oss dels på koncernivå men även på kliniknivå.
  • Vi ska stimulera och medverka till att höja medarbetarnas engagemang inom miljöarbetet så att det blir till en naturlig del i det dagliga arbetet.
  • Vi ska prioritera produkter och ämnen som har den minst negativa miljöpåverkan av i övrigt likvärdiga produkter.
  • Vi ska i val av leverantör ta hänsyn till leverantörernas miljöcertifikat, miljömärkning och/eller annat miljöarbete.
  • Koncernen skall inför varje nytt verksamhetsår utvärdera sitt miljöarbete och formulera övergripande mål för hela verksamheten.
  • Att varje klinik inom koncernen inför varje års verksamhetsplan genomlyser sitt miljöarbete och i planen anger kort sina förbättringsområden och hur man skall arbeta med detta.
  • De kliniker som är ISO-certifierade enligt 14001 förbinder sig till standardens krav och en ständig förbättring med tydliga mål i aktivitetsplanen inom miljöområdet.